بر اساس نرمی سفتی

نرمی سفتی یک تشک از فاکتور ای مهم خرید یک تشک است ما تشک ها را تست میکنیم و بین 1 تا 7 درجه بندی میکنیم . 1 نرم و 7 خیلی سفت است .

آیتمی یافت نشد!